1.Đăng ký tham gia sự kiện

Tên tài khoản đăng nhập
Họ tên (*)
Số điện thoại (*)
Số CMND/CCCD (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ (*)
Thành phố
Chọn thành phố
Địa phương tham gia Offline
Chọn Địa Phương
Tên nhân vật ingame

2.Thông tin chi tiết về sự kiện